ඕමාන් බක්මහ උළෙල 2022 අප්‍රේල් 14 සවස 5.30ට ජාතික රූපවාහිනියෙන් සංවිධානය – ඕමානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සංගමය

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்