ඕමානයේ වෙසෙන ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා එන්නත් අඩු ප්රමාණයක් පමණක් ලබා ගත හැකි බැවින් ෆයිසර් එන්නත ලබා ගැනීමට අවශ්ය අය කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
Those Who need to get the Pfizer vaccine please contact us immediately as only few vaccines available with us to facilitate the Sri Lankans in Oman.
ஓமனில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு வசதியாக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தடுப்பூசிகள் மட்டுமே எங்களிடம் இருப்பதால், ஃபைசர் தடுப்பூசி பெற வேண்டியவர்கள் உடனடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்