මහේෂ් ඔබට අමා මහ නිවන් සුව අත්වේවා, මතු සසෙරෙ මෙවන් අකල් මරණයකට ගොදුරැ නොවේවා !

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்