රතු එරබදුමල් පිපුනේ නැතුවට ..
වැලි කතරේ වැලි කඳු යායේ ..
ඕමානයේ .. සිරි ලක් දනහට රස ..
………..
….
…….
බක්මහා උළෙලේදී තෑගි දිනන්නට එන්නකෝ දරුවනි හැඩවිලා

Leave a Reply

Select Language සිංහල or தமிழ்